Skip to main content

Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Tòa án nhân dân huyện Tam Nông

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO

Tháng 10/2018

STT

Thứ/Ngày

(Hàng tuần)

Đơn vị

Lãnh đạo trực

Thư ký nghi biên bản

Địa điểm tiếp công dân

1

Thứ 2

Tòa

Tam Nông

Hứa Quang Thông

Nguyễn Hữu Nhàn

Phòng họp

2

Thứ 3

Tòa

Tam Nông

Phan Trí Viễn

Nguyễn Hoàng Giang

Phòng họp

3

Thứ 4

Tòa

Tam Nông

Hứa Quang Thông

Nguyễn Hữu Nhàn

Phòng họp

4

Thứ 5

Tòa

Tam Nông

   

5

Thứ 6

Tòa

Tam Nông

Phan Trí Viễn

Nguyễn Hoàng Giang

Phòng họp


cdscv